تامین ولو چهار راه Schroeder

لوله و اتصالات
four way valve

ولو چهار راه آلمانی

Schroeder ssv18

Schroeder
ولو چهار راه اتوماتیک

قیمت هر عدد ۳۸,۵۰۰ دلار و زمان تحویل ۴۵ روز تا ۶۰ روز